Van SCHRAVENDIJK, een familie van burgemeesters in Rijnsaterwoude.
Gedurende een aaneengesloten periode van 54 jaar bekleedden drie leden van de familie Van Schravendijk het ambt van burgemeester van de gemeente Rijnsaterwoude.
Naast de gemeente Rijnsaterwoude; waren zij ook burgemeester van de gemeenten Woubrugge, Hoogmade en Ter Aar.
1844 – 1869 Pieter van Schravendijk, ook burgemeester van Woubrugge (1852-1869) en Hoogmade (1852-1855).
1869 – 1879 Dirk van Schravendijk.
1879 – 1897 Pieter van Schravendijk, vanaf 1882 ook burgemeester van Ter Aar.
Met de komst in 1798 van Dirk van Schravendijk, de vader van de eerste burgemeester, vestigde de familie Van Schravendijk zich in Rijnsaterwoude.
Dirk is geboren op 31 mei 1774 in Rijnsburg en was gehuwd met Haasje Langendam.
Het gezin kende 4 kinderen: Cornelia Hester,
Pieter, op 28 mei 1806 geboren in Rijnsaterwoude; (de eerste burgemeester in de familie Van Schravendijk),
Jannetje en Jan.

 

Dirk van Schravendijk was vanaf 1805 in Rijnsaterwoude koster en schoolmeester. In 1814 begon zijn loopbaan als ontvanger van de directe belastingen en accijnzen. In 1825 stopte hij als koster en schoolmeester om zich geheel toe te leggen op zijn werk als ontvanger.
Zijn opvolger als koster en schoolmeester was Cornelis van Mourik waaraan elders op deze site aandacht wordt geschonken.

 

Bij Koninklijk Besluit van 4 mei 1852 is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als ontvanger van de directe belastingen en accijnzen van Rijnsaterwoude en Woubrugge. Aan hem werd een pensioen toegekend van fl. 958,00. Dit komt overeen met een “koopkracht” van € 10.496,00 in 2015 (bron: www.iisg.nl)

 

Dirk van Schravendijk is op 11 februari 1865 in Rijnsaterwoude overleden.
In 1825 koopt Dirk in Rijnsaterwoude het woonhuis kadastraal nr 257, 258 en 259 voor fl 400,00.
Dit komt overeen met een “koopkracht” van € 4.300,00 in 2015 (bron: www.iisg.nl)
De woning ligt naast de bakkerij van Jan van der Boon. De dochter Geertje van der Boon is de tweede vrouw van Pieter van Schravendijk.
Ga naar Bakkerijen in Rijnsaterwoude voor meer informatie over bakker Jan van der Boon.
Bron kaartje: beeldbank.cultureelerfgoed.nl

 

Pieter van Schravendijk 1844 – 1869

 

Pieter was de eerste van de familie Van Schravendijk die werd benoemd tot burgemeester van Rijnsaterwoude. Voorafgaand aan zijn benoeming was Pieter werkzaam als geaggregeerde van de rijksontvanger dat wil zeggen dat hij was  toegevoegd als ontvanger.
In 1843 werd hij benoemd tot burgemeester van Rijnsaterwoude waar hij op 1 februari 1844 begon, op 12 juli 1844 volgde zijn benoeming tot secretaris van Rijnsaterwoude in combinatie met het ambt van burgemeester. Als secretaris volgde Pieter de op 20 mei 1844 eervol ontslagen Wilhelmus Leonardus Kalkoven op.
Zijn benoeming tot burgemeester van Hoogmade volgde in 1852 en eindigde in 1855. In 1852 volgde tevens zijn benoeming tot burgemeester van Woubrugge.

 

Pieter van Schravendijk trouwde op 10 december 1834 in Rijnsaterwoude met Antje Kroon.
Het gezin kende 3 kinderen:
Dirk, op 14 augustus 1835 geboren in Rijnsaterwoude; (de tweede burgemeester in de familie Van Schravendijk),
Arie Kroon en Cornelis Johannes.
Op 18 december 1843 overleed Antje Kroon, in het bericht van overlijden wordt gesproken van een veeljarig lijden.

 

Pieter hertrouwde op 5 september 1847 met Geertje van den Boon, dochter van Jan van der Boon, bakker in Rijnsaterwoude.
Dit echtpaar had 7 kinderen: Anna Margaretha, Jan, op 8 februari 1850 geboren in Rijnsaterwoude; (later gemeentesecretaris van Vlaardingen),
Pieter, op 6 januari 1852 geboren in Rijnsaterwoude; (de derde burgemeester in de familie Van Schravendijk),
Haasje Cornelia, Jannetje (vroeg overleden), Jannetje en Hermanus.

 

Het burgemeesterschap van Rijnsaterwoude en Woubrugge duurde tot aan zijn dood op 23 juli 1869.
In een aankondiging van zijn overlijden wordt melding gemaakt van een langdurig lijden. Bij de begrafenis werd Pieter omschreven als de vriend van vele, de raadsman van allen.

 

Bronnen: Leidsch Dagblad 4 augustus 1869; Opregte Haarlemsche Courant 23 december 1843, 26 juli 1869 en 14 augustus 1869.

Dirk van Schravendijk 1869 – 1879

 

Na het overlijden van zijn vader werd Dirk in 1869 benoemd tot burgemeester van Rijnsaterwoude. Dirk was tevens secretaris van deze gemeente.
Voorafgaand aan de benoeming tot burgemeester was Dirk vanaf 1861 ook secretaris van Ter Aar.
Dirk was ongehuwd.
Dirk overleed op 24 juni 1879 in het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Utrecht. Zijn ziekte moet snel zijn toegeslagen want in februari 1879 was Dirk nog getuige bij een huwelijk in Ter Aar.

Pieter van Schravendijk 1879 – 1897

 

Na het overlijden van zijn halfbroer werd Pieter in 1879 benoemd tot burgemeester van Rijnsaterwoude waarbij hij tevens de functie van secretaris uitoefende. In september 1882 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Ter Aar. Pieter was in juli 1879 aangesteld als secretaris van Ter Aar, een functie waaruit hij op zijn verzoek in 1882 eervol werd ontslagen.
Pieter had al enige bestuurservaring opgedaan als secretaris van de gemeente Almkerk van 1874 tot 1 juli 1878.

 

Pieter was naast burgemeester ook commissaris van de Nuts Spaarbank “Rijnzaterwoude” en secretaris-penningmeester van de Vereenigde Bloklandsche en Korteraarsche Polders te Ter Aar, van de Wassenaarschen Polder te Rijnsaterwoude en van de Uiteindschen Middelpolder en de Uiteindsche Droogmakerij te Ter Aar
Pieter van Schravendijk trad in 1890 op als executeur-testamentair van Jan Akerboom, exploitant van Het Rechthuis in Rijnsaterwoude. Elders is op deze site meer te vinden over Het Rechthuis.

 

Pieter trouwde op 25 augustus 1884 in Lekkerkerk met Cornelia Kersbergen.
Het echtpaar kende 3 kinderen: Geertruida, Cornelis Adrianus en Pieter.
Op donderdag 2 oktober 1884 brachten zij als echtpaar een eerste bezoek aan Ter Aar. Het echtpaar werd daarbij met de nodige feestelijkheden onthaald.

 

Pieter overleed op 8 maart 1897 in Rijnsaterwoude , 45 jaar oud. In een bericht in het Leidsch Dagblad van 10 maart 1897 wordt melding gemaakt van een langdurig lijden. Na zijn overlijden vertrok de weduwe op 15 november 1897 naar Lekkerkerk en is op 5 oktober 1916 in Dordrecht overleden.
Pieter van Schravendijk, de derde burgemeester uit de familie. Bron foto: Uit de collectie van Hans van der Wereld.
Bronnen kranten: Leidsch Dagblad 6-10-1884, Het nieuws van de dag 15-9-1884 en 13-3-1897.
Na zijn overlijden is de woning door de erven van wijlen Pieter in een openbare veiling in september 1897 verkocht. De koper was de heer J. C. C. Ninaber in zijn functie als burgemeester van de gemeente Rijnsaterwoude. De heer Ninaber was de opvolger van de heer Van Schravendijk.
In de raadsvergadering van oktober 1897 stemde de raad in met de koop van de woning. In de zelfde raadsvergadering werd ingestemd met de koop van bij het huis horende jaloezieën.
In een schrijven van mevrouw de wed. Van Schravendijk gaf zij aan genegen te zijn de bij het huis horende jaloezieën aan de gemeente over te doen tegen betaling van f. 6,00 per stuk.
De woning werd daarna ingericht voor gemeentehuis en een woning voor de veldwachter. De oude gemeente-secretarie werd als woonhuis ingericht en verhuurd.
De eerste vergadering van de gemeenteraad in de nieuwe raadzaal vond plaats in januari 1898. In de openingsrede van de voorzitter geeft deze aan het aandenken aan de heer Van Schravendijk te verlevendigen door zijn beeltenis in de raadzaal op te hangen.

Met het overlijden van Pieter kwam er in 1897  een einde aan het burgemeesterschap van de familie Van Schravendijk.

Voorafgaand aan de periode Van Schravendijk vervulde vanaf mei 1828 Wilhelmus Leonardus Kalkoven het ambt van burgemeester. Dit eindigde op 31 december 1843. W.L. Kalkoven was tevens secretaris van Rijnsaterwoude.
Vanaf 1 januari 1844 tot 31 januari 1844 trad Leendert Baas op als waarnemend burgemeester. Leendert was grutter van beroep.
Pieter van Schravendijk werd opgevolgd door Theodorus Coenradus Casparus Ninaber, tevens burgemeester van Leimuiden.

Gezinnen van Pieter van Schravendijk

Pieter van Schravendijk, (de eerste burgemeester) geboren Rijnsaterwoude op 28 mei 1806, overleden Rijnsaterwoude op 23 juli 1869,
trouwde (1) Rijnsaterwoude op 10 december 1834 met Antje Kroon, geboren Woubrugge op 27 januari 1805, overleden Rijnsaterwoude op 18 december 1843.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
1. Dirk, geboren Rijnsaterwoude op 14 augustus 1835, overleden Utrecht op 24 juni 1879. (de tweede burgemeester)
2. Arie Kroon, geboren Rijnsaterwoude op 4 augustus 1837, overleden Den Haag op 2 februari 1907, trouwde Woubrugge op 10 november 1869 met Jacoba Magdalena Kroon, geboren Woubrugge op 16 augustus 1842, overleden Den Haag op 13 maart 1934.
Uit dit huwelijk 7 kinderen
3. Cornelis Joannes, geboren Rijnsaterwoude op 11 maart 1839, overleden Hope (Verenigde Staten) in november 1901, trouwde Uithoorn op 13 juli 1864 met Anna Adriana Kievits, geboren Beesd op 28 juni 1838, overleden Hope (Verenigde Staten) op 14 maart 1913.
Uit dit huwelijk 8 kinderen
trouwde (2) Rijnsaterwoude op 5 september 1847 met Geertje van den Boon, geboren Rijnsaterwoude op 15 maart 1823, overleden Rijnsaterwoude op 10 mei 1888.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Anna Margaretha, geboren Rijnsaterwoude op 22 mei 1848, overleden Amsterdam op 31 januari 1932.
2. Jan, geboren Rijnsaterwoude op 8 februari 1850, overleden Leiden op 23 april 1914,
trouwde (1) Leiden op 23 november 1881 met zijn nicht Johanna Apolonia van Schravendijk, geboren Leiden op 6 juni 1846, overleden Vlaardingen op 28 november 1901.
Uit dit huwelijk geen kinderen,
trouwde (2) Vlaardingen op 1 oktober 1903 met Anna Geertruida Helena Boonacker, geboren Diepenheim op 26 juli 1854, overleden Amersfoort op 30 oktober 1938.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Pieter, geboren Rijnsaterwoude op 6 januari 1852, overleden. Rijnsaterwoude op 8 maart 1897. (de derde burgemeester)
4. Haasje Cornelia, geboren Rijnsaterwoude op 23 juni 1854, overleden Delft op 23 maart 1935.
5. Jannetje, geboren Rijnsaterwoude op 29 augustus 1856, overleden Rijnsaterwoude op 2 september 1856.
6. Jannetje, geboren Rijnsaterwoude op 3 november 1857, overleden Rijnsaterwoude op 2 juli 1911.
7. Hermanus, geboren Rijnsaterwoude op 13 januari 1860, overleden Rijnsaterwoude op 2 februari 1860.

 

Pieter van Schravendijk (de derde burgemeester), geboren Rijnsaterwoude op 6 januari 1852, overleden Rijnsaterwoude op 8 maart 1897, trouwde Lekkerkerk op 25 augustus 1884 met Cornelia Kersbergen, geboren IJsselmonde op 14 oktober 1854, overleden Dordrecht op 5 oktober 1916.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Geertruida, geboren Rijnsaterwoude op 24 jan 1886, overleden Santpoort op 12 jul 1962.
2. Cornelis Adrianus, geboren Rijnsaterwoude op 3 februari 1887, overleden Amsterdam op 1 mei 1970, trouwde Amsterdam op 19 maart 1931 met Anna Petronella Wilhelmina de Jong, geboren Hardegarijp op 7 juni 1893, overleden Amsterdam op 24 november 1985.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Pieter, geboren Rijnsaterwoude op 5 juli 1888, overleden Dordrecht op 5 juli 1958, trouwde Dordrecht op 14 mei 1919 met Hendrika Hoebee, geboren Dordrecht op 25 juli 1891, overleden Dordrecht op 29 december 1973.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Contactformulier